Skip to main content
Header_smal_Contact 02

Algemene voorwaarden

Algemene informatie Bureau JOEV en definities:

Naam dienstverlener: Bureau JOEV, gevestigd: Stellingmolen 17 te Heeten
KvK nummer: 70175756
BTW nummer: NL858175423B01.

In dit document staat ‘wij/onze’ voor Evelien Vrolijken en Joos Smits, eigenaren van Bureau JOEV.
De woorden ‘u/uw’ staan voor de opdrachtgever, degene die een dienst af wil nemen bij Bureau JOEV.

Diensten staat voor de alle diensten die Bureau JOEV aanbiedt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens dienstverlener.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
De overeenkomst bevat voor Bureau JOEV steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Betaling

Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij wij met u andere afspraken hierover hebben gemaakt.
Wanneer u niet binnen de gestelde termijn betaald volgt een aanmaning. Indien ook deze niet betaald wordt dan is bent u in verzuim van rechtswege en zullen wij onze verplichtingen opschorten totdat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan.
(Blijft u in gebreke ten aanzien van uw betalingsverplichting, dan zullen wij tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot deze invordering zijn voor uw rekening.)

Offertes

Een offerte blijft 1 maand geldig. Offertes gelden niet automatisch bij herhaling van opdrachten na enige tijd. In overleg met u en schriftelijk komen we bij een herhaling van opdrachten tot een nieuwe offerte.

Prijzen en prijsindexering

De offertes zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders met u is overeengekomen.
Indien er geen vast bedrag is overeengekomen met u, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

Indien wij op locatie diensten verrichten berekenen wij een reiskostenvergoeding, gebaseerd op de, door de ANWB berekende onkosten.
Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven jaarlijks, vanaf 1 januari, te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Informatieverstrekking door opdrachtgever

Wij verwachten van u dat u tijdig alle informatie, die voor de opdracht relevant is, beschikbaar stelt aan Bureau JOEV. U staat daarbij in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
Indien u de gegevens niet naar behoren heeft aangeleverd en uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de opdrachtgever.

Geheimhouding en privacy gegevens

Op onze website vind u ons privacybeleid. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens. Indien wij op grond van de wet, of een rechterlijke uitspraak verplicht worden om vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, dan worden wij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Dossiers worden minimaal 2 jaar bewaard. Indien u dit zelf wenst, vernietigen wij uw dossier eerder.

Uitvoering van door bureau JOEV gegeven opdrachten door opdrachtgever

Bureau JOEV staat voor een goede samenwerking met opdrachtgevers (ouders en scholen). De opdrachten (oefeningen)  die nodig zijn voor een aangeboden therapie dienen door ouders volledig te worden uitgevoerd. Wanneer ouders deze opdrachten onvoldoende tot uitvoer brengen zal dit vertraging van de therapie kunnen oplopen. De daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Gesprekken met derden

Bureau Joev staat open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leerkracht, of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als consult gezien en betaald door de opdrachtgever.

Intrekking opdracht

De duur van het coachtraject, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen u en ons, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
Het staat u vrij op de opdracht aan Bureau JOEV op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer de opdrachtgever de opdracht intrekt, bent u verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Bureau JOEV te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst door Bureau JOEV

Bureau JOEV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen.

Auteursrecht

Het door ons aangeleverde materiaal is door ons (of onder bronvermelding) geschreven, vervaardigd of opgenomen  en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.